کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

بررسی و نقد شیوه ی ایجاد روحیه ی کاوشگری علمی در برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان(P4C)

بررسی و نقد شیوه ی ایجاد روحیه ی کاوشگری علمی در برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان(P4C)

 

ریحانه ماکویی
استاد راهنما: دکتر یحیی قائدی
استاد مشاور:دکتر سعید ضرغامی
تیر ۱۳۹۰

 

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان «بررسی ونقد شیوه ی ایجاد روحیه ی کاوشگری علمی در برنامه ی آموزش فلسفه به کودکان» به دنبال پاسخگویی به این سوالات است که با توجه به کتاب «کیو و گاس» و راهنمای آموزش آن «شگفتی در دنیا»کاوشگری علمی در برنامه P4C چه مفهومی دارد؟ چه اهدافی را دنبال میکند؟ محتوای داستانی آن چیست؟چه روش هایی را ارائه میدهد؟جهت یافتن پاسخ این سوالات از روش تحلیل محتوای کیفی و روش تحلیلی – توصیفی استفاده شد؛در ابتدا متن انگلیسی کتاب کیو و گاس و راهنمای آن توسط ماتیو لیپمن فیلسوف امریکایی برای پایه چهارم ابتدایی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان نگاشته شده بود، ترجمه و سپس عناصر کاوشگری علمی در زمینه های مفهوم ، اهداف ، محتوا و روش ها از کتاب استخراج و نقد و بررسی شد . نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا : مفاهیم متععد مطرح شده در زمینه های طبیعت ، حیوانات ، اخلاق و مسایل بشری به روشنگری مفهوم کاوشگری علمی پرداخته اند و ثانیا در این بین اهدافی چون پرورش مهارت های تفکر ، تقویت فعالیت های ذهنی و گرفتاری و آشنایی با مفاهیم کلی ،در کودکان محقق میشوندو ثالثا اهداف ذکر شده در راستای اهداف کلی برنامه آموزش فلسفه به کودکان یعنی بهبود توانایی تعقل ،پرورش خلاقیت ،رشد فردی و میان فردی ، پرورش درک اخلاقی توانایی مفهوم یابی از تجربه قرار دارد و نکته ی آخر اینکه می توان روش های متنوع و موثری که در این پژوهش ۱۵ روش استخراج شده جهت تحقق روحیه کاوشگری علمی در کودکان به کار بست.

واژگان کلیدی:
آموزش فلسفه به کودکان ، روحیه کاوشگری علمی ، مفهوم ، محتوا ، هدف و روش