کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

تبین پرورش توانایی حل مسئله از طریق آموزش فلسفه به کودکان

تبین پرورش توانایی حل مسئله از طریق آموزش فلسفه به کودکانبروجن

 

دانشجو: اشرف السادات میرشفیعیان
استاد راهنما: طیبه ماهروزاده
استاد مشاور:پروین صمدی
دانشگاه الزهراء علیها السلام دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی فلسفه آموزش و پرورش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/سال ۸۸

چکیده

پژوهش حاضرباتوجه به رابطه فلسفه با تعلیم وتربیت به بررسی ارتباط ونسبت آموزش مهارت حل مسئله وآموزش فلسفه به کودکان می پردازد. این پژوهش که ازنوع بنیادی-کاربردی می باشد تحت عنوان “تبیین پرورش توانایی حل مسئله ازطریق آموزش فلسفه به کودکان” می باشد که باروش کتابخانه ای وفیش برداری به انجام رسیده است وشامل سه سوال زیر می باشد. ۱- تعریف مهارت حل مسئله ۲- تبیین آموزش فلسفه به کودکان ۳- چه نسبتی بین آموزش مهارت حل مسئله وآموزش فلسفه به کودکان برقراراست؟