کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

بررسی تطبیقی برنامه درسی فلسفه درپایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران با برنامه درسی فلسفه برای کودکان در پایه ۱۱ و ۱۲

بررسی تطبیقی برنامه درسی فلسفه درپایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران با برنامه درسی فلسفه برای کودکان در پایه ۱۱ و ۱۲

 

دکتر پروین صمدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یحیی قائدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران معصومه رمضانی، کارشناسی ارشد فلسفه آموزش و پرورش

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای برنامه درسی فلسفه در پایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران با برنامه درسی فلسفه برای کودکان در پایه ۱۱و ۱۲ می باشد. به منظور تحقق این هدف، سوالات پژوهش در دو حیطه عناصر برنامه درسی فلسفه در پایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران،و عناصر برنامه درسی فلسفه برای کودکان در پایه ۱۱و۱۲، و وجوه اختلاف و اشتراک عناصر این دو برنامه مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که منظور از عناصر برنامه درسی در این پژوهش چهار عنصر اساسی هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی می باشد. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کتابهای درسی فلسفه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی ایران به همراه راهنمای آن که در سال ۱۳۸۳ توسط دفتر تالیف و تدوین کتب درسی تهیه شده است، و کتاب درسی فلسفه پایه ۱۱ و۱۲ برنامه فلسفه برای کودکان با عنوان مارک همراه با راهنمای آن پژوهش اجتماعی که توسط ماتیو لیپمن در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسیده است. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش اسناد و مدارک در ارتباط با برنامه درسی فلسفه ایران و برنامه درسی فلسفه برای کودکان می باشد. در این راستا کتابهای درسی مورد استفاده در دو برنامه فوق الذکر به همراه راهنمای آموزشی آنها جهت بررسی و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی است و به مقایسه عناصر دو برنامه درسی فلسفه مذکور می پردازد. بدین ترتیب روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت مقایسه ای می باشد که در آن عناصر برنامه های درسی مذکور در حیطه هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی با توجه به مراحل روش تحقیق تطبیقی بردی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که امکان تغییر و باز نویسی برنامه درسی فلسفه برای کودکان متناسب با نظام ارزشها و باورهای ایرانی و اسلامی وجود دارد.

اصطلاحات کلیدی:
برنامه درسی، فلسفه، عناصر برنامه درسی، برنامه درسی فلسفه برای کودکان.

 


۱- Philosophy for Children(p4c)