کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

عنوان: تأثیر برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان بر تحول شناختی،هوش منطقی- ریاضی و بهره هوشی (IQ) دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدایی منطقه ۱۳ تهران سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷

عنوان: تأثیر برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان بر تحول شناختی،هوش منطقی- ریاضی و بهره هوشی (IQ) دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدایی منطقه ۱۳ تهران سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷

 

نام : ماندانا محمدی
استاد راهنما: فرهاد شقاقی
استاد مشاور: علی رضاآقایوسفی
دانشگاه: دانشگاه پیام نور مرکز تهران/دانشکده علوم انسانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/سال ۸۸

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش برنامه فلسفه برای کودکان بر بهره هوشی و ریاضیات دانش آموزان سال چهارم ابتدایی است. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای ۴۰ نفر از دانش آموزان سال چهارم ابتدایی انتخاب شدند و پس از جایگزینی تصادفی دانش آموزان در دو گروه کنترل و آزمایش، پیش ازمون ها اجرا شد و نتایج ثبت گردید. در مرحله بعد گروه ازمایش به مدت ۲۴ ساعت طی ۱۲ جلسه در طول ۱ ماه مورد آموزش قرار گرفت و پس از پایان جلسات آموزشی، پس آزمون ها در مورد هر دو گروه اجرا شد و نتایج ثبت گردید. با مقایسه نتایج به دست آمده و با استفاده از روش آماری کوواریانس اثر بخشی این آموزش در بهره هوشی دانش آموزان ۶% و بر ریاضیات آن ها ۲۳% برآورد شد .