انتشار خبرنامه گروپ برنامه درسی اموزش فلسفه برای کودکان
اسفند ۳, ۱۳۹۰
تاثیر داستانهای فکری بررشد مهارت های اجتماعی کودکان ۵ – ۶ ساله پیش دبستانی های شهر رشت در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
اسفند ۱۰, ۱۳۹۰

بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان (P4C)با مبانی فلسفی تربیت اسلامی

بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان (P4C)با مبانی فلسفی تربیت اسلامی

علی ستاری
استاد راهنما: دکتر محمدرضا شرفی
اساتید مشاور: دکترخسرو باقری و دکتر فاطمه زیبا کلام

چکیده:

مساله اصلی این پژوهش فقدان نقد در مبانی فکری و فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان از نظرمبانی فلسفی تربیت اسلامی که در سطح جهانی در حال گسترش و در کشور ما در حال اقتباس و راه یابی به نظام تربیتی است، سوالات اساسی پژوهش: مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان چیست؟ بر اساس مبانی فلسفی تربیت اسلامی چه نقدهایی برآن وارد است؟ نتایج پژوهش مبین وجوه اشتراک و افتراق در مبانی هستی شناختی،انسان شناختی ،معرفت شناختی و ارزش شناختی میان فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیت اسلامی است، بدینسان «امکان»،«ضرورت» و«موانع احتمالی» به کار گیری فلسفه برای کودکان در نظام تربیتی کشورمان بررسی شده است.امکان کاربتی نمودن این طرح با رعایت اصولی سه گانه وجود دارد: ۱) انتقال عناصر فکری و فلسفی مشترک.۲) حذف عناصر فکری و فلسفی نا همسان. ۳) اصلاح عناصر فکری و فلسفی ناقص و توسعه عناصر فکری و فلسفی لازم و ضروری.

کلمات کلیدی: فلسفه اسلامی، فلسفه تربیت اسلامی، فلسفه برای کودکان و برنامه فلسفه برای کودکان