موزه کودکان
دسامبر 9, 2012
همگانی سازی فلسفه در عصر روشنگری
دسامبر 23, 2012

کودک و تفکر

دو فصلنامه “تفکر و کودک” از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رتبه علمی – پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرد فلسفه کودک موضوع این نشریه است و موضوع هایی مانند تفکر، استدلال، قضاوت و دیدگاه شخصی در کودکان،  کودکان و بلوغ فکری و عاطفی،  فرهنگ و کودک، تفکر اخلاقی و کودک، برنامه آموزش فلسفه به کودکان، ادبیات داستانی و کودکان، مفاهیم و اصول و اعمال دینی و نسبت آن با تفکر و کودک، مفاهیم تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان، بنیادهای فلسفی در تربیت کودک، بنیانهای روان شناختی و فلسفی رشد شناختی کودک و مانند آن مطرح می شود.

تاکنون دو شماره از این دو فصلنامه در اسفند ۸۹ و شهریور ۹۰ منتشر شده است. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت کرده تا مقاله های خود را برای این نشریه بفرستند.
http://fabak.ihcs.ac.ir/