دفاعیه
ژانویه 22, 2013
نشست ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
فوریه 23, 2013

نقدوبررسی فلسفه ی هنردربرنامه درسی فلسفه برای کودکان باتاکیدبربرنامه سوکی وراهنمای آموزشی آن.


پایان نامه در دست انجام:

عنوان: نقدوبررسی فلسفه ی هنردربرنامه درسی فلسفه برای کودکان باتاکیدبربرنامه سوکی وراهنمای آموزشی آن.

نام دانشجو: سکینه نقی پور   
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی.

استاد راهنما: اقای دکتر یحیی قائدی. 
استاد مشاور: خانم دکتر مهرنوش هدایتی.

اهداف:الف) علاوه بر اینکه به طور کلی با برنامه فلسفه برای کودکان آشنا می شویم ، به طور ویژه با نقش هنر و فلسفه و چیستی هنر در این برنامه آشنا می شویم.ب) با اجزا و عناصر برنامه درسی سوکی و نقش آن در پرورش قوه زیبایی شناختی آگاه می شویم.پ) این برنامه را از جنبه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

روش:این مطالعه از نوع تحقیق تحلیل محتوای کیفی است و در ذیل پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. البته چون این مبحث به نقد و بررسی برنامه درسی سوکی و راهنمای آموزشی آن می پردازد از روش انتقادی را نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

بیان مسئله:برنامه ی فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نشان دادن پایان نیافتگی علم و با ایجاد روحیه کندوکاو و تحقیق در تمام زمینه های معرفتی علوم انسانی ، آن را احیا می کند. این برنامه کودکان را وادار به تحقیق می کند و از کودکی حل مسئله و تحقیق علمی را به آنها یاد می دهد. آنها یاد می گیرند که دیدگاه های اثبات گرایانه در علم چه ضعف هایی دارد و اینکه آنچه در علم ارائه می شود ، ممکن است فرضیه ای بیش نباشد و به زودی کنار گذاشته شود، و این آغازی برای گفت و گوی علم و دین است.( ناجی،۱۳۸۴: ۳۸).

اینکه مراد از فلسفه برای کودکان چیست و فرایند عملیاتی، روشها و سبک ها و ابزارهای آن کدام است؛ از مسائل مهم و پر چالش در سه دهه ی اخیر است. بر اساس یک اصل روش شناختی، برگرفتن ابزارهای مناسب و اخذ روشهای شایسته در هر فعالیتی در گرو تصور رسا و دقیقی است که فرد از آن فعالیت دارد ( فرامرز قراملکی، اصول و فنون پژوهش؛ آذری، فراشناخت در فرایند یاددهی و یادگیری،به نقل امی و قراملکی،۱۳۸۴: ۲). بنابراین، جستار از ماهیت فلسفه برای کودکان به لحاظ منطقی و روش شناختی، مقدم بر جستجو از روشها و الگوهای آن است.

در میان برنامه های درسی مقاطع مختلف آموزش و پرورش ، دوره ی متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است ( صافی ، ۱۳۸۳،به نقل رمضانی ،۱۳۹۰: ۵۸).

برنامه درسی سوکی برنامه ای است برای سطح متوسطه درباره استدلال و برهان برای هنرهای زبانی.هدف این برنامه درگیر کردن فلسفی دانش آموزان است. پژوهش در علم زیبایی شناسی و موضوعات فلسفی مربوط به آن (پژوهشگاه توسعه و پیشبرد فلسفه برای کودکان / کاتالوگ موجود درسایت دانشگاه مونتکلیر)