کارگاه و سمینار سقراطی پیلگرن
می 14, 2013
روایتی دیگر از کارگاه آموزشی دکتر پیلگرن
می 31, 2013

آموزش فلسفه ورزی به کودکان با استفاده از گفتگوهای سقراطی

گزارش برگزاری کارگاه «آموزش فلسفه ورزی به کودکان با روش  گفتگوهای سقراطی» توسط دکترآن پیلگرن را در بخش کارگاههای سایت مطالعه نمایید.

فلسفه ورزی سقراطی