کارگاه سوم تابستان ۹۲
جولای 19, 2013
کارگاه تابستانی شهریور ۲
سپتامبر 1, 2013

کارگاه های سه روزه تابستانی

برگزاری کارگاه های تخصصی آموزش مربی برنامه فلسفه برای کودکان در شهریور ۱۳۹۲


بنا بر استقبال مربیان و دانشجویان برنامه فلسفه برای کودکان از دوره های تخصصی آموزش مربی گری در خرداد و تیر ماه ۹۲ توسط دکتر یحیی قائدی در دانشگاه خوارزمی قصد داریم دوره ی فشرده ی این کارگاه ها را برگزار نماییم.

این دوره ها در سه روز متوالی و بر اساس جدول برنامه های زیر ارائه شده و در پایان به شرکت کنندگان گواهی هایی از سوی دانشگاه خوارزمی، انجمن علمی فلسفه تعلیم و تربیت ارائه می شود.

تاریخ های مهم : چهارشنبه ۱۳/پنج شنبه ۱۴ و جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۲


برنامه تفصیلی کارگاه مربی گری فلسفه برای کودکان
 1

و کارگاه تخصصی پیکسی و ساینا

روز اول چهارشنبه ۱۳/۶/۹۲

مجری

موضوعات

ساعت

موضوع

ردیف

شرکت کنددگان

 

۳۰-۸تا ۹

استقرار و آشنایی

۱

دکتر قائدی-

خانم رمضانی

دانش فلسفه برای کودکان

ماهیت و مفهوم

اهداف

روش

نقش معلم

محتوا

انواع تفکر

۹تا ۳۰-۱۰

جلسه اول

۲

 

 

 

پذیرایی

۳

دکتر قائدی

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم سلطانی

تمرین مهارت های عمومی مربی گری فلسفه برای کودکان از طریق داستان:

مهارت های ساختاری،

مهارت های آغاز گری

مهارت های ادامه دادن

مهارت های پایان دادن

مهارت وضع مقررات

بررسی کتاب های پیکسی و ساینا

۱۱تا ۳۰-۱۲

جلسه دوم

۴

 

 

 

استراحت

۵

دکتر قائدی

تمرین مهارت های عمومی فلسفه برای کودکان از طریق پرسش:

مهارت های پرسش کردن

مهارت های گوش دادن

مهارت های باز خورد دادن

مهارت خلاصه کردن

موافت کردن 

مخالفت کردن

همدلی

۱۴تا ۳۰-۱۵

جلسه سوم

۶

 

 

 

پذیرایی

۷

شرکت کنندگان

گفتگوی سقراطی دو نفره

سه نفره

چهار نفره

۱۶تا ۱۸

جلسه چهارم

۸

 

 

برنامه تفصیلی کارگاه مربی گری فلسفه برای کودکان ۲

و کارگاه تخصصی کیو و گاس

روز دوم پنجشنبه : ۱۴/۶/۹۲

مجری

موضوعات

ساعت

موضوع

ردیف

شرکت کنددگان

 

۳۰-۸تا ۹

استقرار و آشنایی

۱

دکتر قائدی

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم ماکویی

مهارت های پرسشگری:

ماهیت پرسش

دلایل پرسشگری مربی و دانش آموز

انواع پرسش ها

ابعاد پرسش ها

رویه های موثر پرسش کردن

نحوه کسب آمادگی برای پرسش کردن

اشنایی با کیو و گاس

کاوش گری علمی

۹تا ۳۰-۱۰

جلسه اول

۲

 

 

 

پذیرایی

۳

دکتر قائدی

تمرین اجتماع پژوهشی بر اساس انیمیشن (کارتون)

با تاکید بر مهارت های پایانی

۱۱تا ۳۰-۱۲

جلسه دوم

۴

 

 

 

استراحت

۵

شرکت کنندگان

اجرا توسط شرکت کنندگان

۱۴تا -۱۵

جلسه سوم

۶

شرکت کنندگان

اجرا توسط شرکت کنندگان

۱۶-۱۵

پذجلسه چهارم

۷

 

 

 

پذیرایی

۸

 

اجرا توسط شرکت کنندگان

 

جلسه چهارم

۹

 

اجرا توسط شرکت کنندگان

 

جلسه پنجم

۱۰

 

 

 

 

 

برنامه تفصیلی کارگاه مربی گری فلسفه برای کودکان 3

و کارگاه تخصصی مارک

روز سوم:  جمعه ۱۵/۶/۹۲

مجری

موضوعات

ساعت

موضوع

ردیف

شرکت کنددگان

 

۳۰-۸تا ۹

استقرار و آشنایی

۱

دکتر قائدی

 

فلسفه داستان و روایت و برخی مباحث نظری

ویژگی های داستان فلسفی

۹تا ۳۰-۱۰

جلسه اول

۲

 

 

 

پذیرایی

۳

دکتر قائدی

تمرین داستان نویسی و نحوه نوشتن راهنما برای داستان

کار در گروهها

۱۱تا ۳۰-۱۲

جلسه دوم

۴

 

 

 

استراحت و ناهار

۵

دکتر قائدی-خانم رمضانی

آشنایی با برنامه مارک

۱۴تا -۳۰-۱۵

جلسه سوم

۶

 

 

 

پذجلسه چهارم

۷

دکتر قائدی- خانم رمضانی

 

تمرین فلسفه ورزی بر اساس داستان مارک

۱۶تا۱۸

جلسه چهارم

۸

 

هزینه شرکت در کارگاه ها: هزینه ی شرکت در هر کارگاه ۵۰۰۰۰ تومان بوده و به دانشجویان ده درصد تخفیف داده میشود.

برای شرکت در کارگاه ها فرم پیوست را پر نموده و همراه کد پیگیری فیش واریزی به شماره حساب ۳۸۹۰۰۴۶۰۴۴ بانک تجارت شعبه ولنجک واریز و با ایمیل به خانم سحر سلطانی حضور خود را نهایی فرمایید.

مکان: تهران- خیابان مفتح جنوبی- دانشگاه خوارزمی