نشست ماهیانه شهریور ۹۳
آگوست 24, 2014
روایت دکتر مسعود برادران
سپتامبر 20, 2014

کارگاه های همایش

برنامه کارگاههای همایش «فلسفه تعلیم و تربیت در عمل»  مهرماه ۱۳۹۳
دانشگاه خوارزمی کرج

موضوع کارگاه

مجری

مخاطب

تاریخ

زمان

مدت زمان

ظرفیت

هزینه

تفکر انتقادی

ایزابل میلون

دانشجویان

۱۵ مهرماه

۹-۱۳

۴ ساعت

۲۰ نفر

۵۰ هزار تومان

مسئله ارزشیابی در فلسفه برای کودکان

ایزابل میلون

دانشجویان

۱۵ مهرماه

۱۴-۱۸

۴ ساعت

۲۰ نفر

۵۰ هزارتومان

گقتگوی سقراطی

آن پیلگرن

دانشجویان

۱۸ مهرماه

۹-۱۳

۴ ساعت

۲۰ نفر

۵۰ هزار تومان

اعمال ذهنی و مهارتهای تفکر

جین هوان پارک

دانشجویان

۱۵ مهرماه

۹-۱۳

۴ ساعت

۲۰ نفر

۵۰ هزارتومان

مهارتهای عمومی مربی گری فلسفه برای کودکان

دکتریحیی قائدی

آزاد

۱۵مهرماه

۱۴-۱۸

۴ ساعت

۲۰ نفر

۳۰ هزار تومان

جایگاه پرسش گری در فلسفه برای کودکان

دکتریحیی قائدی

آزاد

۱۵ مهرماه

۹-۱۳

۴ ساعت

۲۰ نفر

۳۰ هزار تومان

داستان نویسی در فلسفه برای کودکان

دکتریحیی قائدی

آزاد

۱۸ مهرماه

۱۴-۱۸

۴ ساعت

۲۰ نفر

۳۰ هزار تومان

آشنایی با مهارتهای یادگیری مبتنی بر پرسش: نکته های کاربردی

دکتر یزدان منصوریان

دانشجویان

۱۸ مهرماه

۹-۱۳

۴ ساعت

۱۰ نفر

۳۰ هزار تومان

تعامل پویا

دکتر ایراندخت فیاض

آزاد

۱۸ مهرماه

۹-۱۳

۴ساعت

۲۰ نفر

۳۰ هزار تومان

تحلیل هوش هیجانی از طریق کاوشگری فلسفی

دکترمریم دیبا

دانشجویان

۱۵ مهرماه

۹-۱۳

۴ساعت

۲۰ نفر

۳۰ هزار تومان

ماتریس زندگی در طبیعت و یادگیری فلسفه ورزی

دکترسیمین بازرگان

آزاد

۱۵ مهرماه

۹-۱۳

۴ ساعت

۲۰ نفر

۳۰ هزار تومان

رقص فلسفی بر آهنگ موتزارت روانشناسی: تلفیقی از نظریه لیپمن و ویگوتسکی

دکتر مهرنوش     هدایتی

کودکان

۱۸ مهرماه

۹-۱۱

۶۰ -۹۰ دقیقه

۱۲-۱۵

۱۵ هزار تومان

رقص فلسفی بر آهنگ موتزارت روانشناسی: تلفیقی از نظریه لیپمن و ویگوتسکی

دکتر مهرنوش     هدایتی

آزاد

۱۸ مهرماه

۱۱-۱۳

۹۰-۱۲۰ دقیقه

۲۰ نفر

۱۵ هزار تومان

تفکر سیستمی

(بازی هایی برای آشنایی با ساختارهای تخریب کننده ی محیط زیست)

دکتراسماعیل زاده

کودکان

۱۸ مهرماه

۱۱-۱۳

۹۰-۱۲۰ دقیقه

۱۵ نفر

۱۵ هزار تومان

تفکر سیستمی

(بازی های تفکر سیستمی برای آموزش محیط زیست به دانش آموزان کلاس پنجم تا هشتم)

دکتراسماعیل زاده

معلمان

۱۸ مهرماه

۱۴-۱۸

۴ ساعت

۲۰ نفر

۲۰ هزار تومان

تفکر سیستمی

(آشنایی با ابزارهای تفکر سیستمی برای شناخت و حل مساله)

دکتراسماعیل زاده

دانشجویان

۱۵ مهرماه

۱۴-۱۸

۴ ساعت

۲۰ نفر

۳۰ هزار تومان

فلسفه برای کودکان

(سه و نیم تا شش سال)

سحر سلطانی

کودکان

۱۸ مهرماه

۱۶-۱۸

۲ ساعت

۲۰ نفر

۱۵ هزار تومان

خلاقیت

فرانک مهرگان

کودکان

۱۸ مهرماه

۱۴-۱۶

۲ ساعت

۲۰ نفر

۱۵ هزار تومان

مهارتهای کندوکاو فلسفی

 

دکتر ناجی

مربیان آشنا با p4c

۱۵ مهرماه

۹-۱۸

۸ ساعت

۱۵ نفر

۵۰ هزار تومان

فلسفه برای کودکان

دکتر ناجی

کودکان رده سنی ۹-۱۳

۱۸ مهرماه

۱۴-۱۶

۲ ساعت

۱۰ نفر

۱۵ هزار تومان