گزارش فائزه رودی
نوامبر 24, 2014
فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران به کدام سو باید برود؟
نوامبر 28, 2014

جلسه اول

کارگاه تسهیلگری برنامه فلسفه برای کودکان دانشگاه خوارزمی پاییز ۹۳

اولین جلسه کارگاه پنجشنبه ۱۳ اذر ماه ۱۳۹۳  در دانشگاه خوارزمی تهران ( تهران مفتح جنوبی / دانشکده علوم سالن همایش نیم طبقه اول بالای سایت) راس ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر زیر نظر دکتر یحیی قائدی برگزار خواهد شد.
اتفاق نظر برای ساعت و روز هم با حضور همه ی اعضای شرکت کننده در جلسه اول رخ خواهد داد و به قید ارای حضار روز و ساعات جلسات بعدی قطعی خواهد شد.