گزارش فائزه رودی
آذر ۳, ۱۳۹۳
فلسفه و فیلسوف آموزش و پرورش در ایران به کدام سو باید برود؟
آذر ۷, ۱۳۹۳

جلسه اول

کارگاه تسهیلگری برنامه فلسفه برای کودکان دانشگاه خوارزمی پاییز ۹۳

اولین جلسه کارگاه پنجشنبه ۱۳ اذر ماه ۱۳۹۳  در دانشگاه خوارزمی تهران ( تهران مفتح جنوبی / دانشکده علوم سالن همایش نیم طبقه اول بالای سایت) راس ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر زیر نظر دکتر یحیی قائدی برگزار خواهد شد.
اتفاق نظر برای ساعت و روز هم با حضور همه ی اعضای شرکت کننده در جلسه اول رخ خواهد داد و به قید ارای حضار روز و ساعات جلسات بعدی قطعی خواهد شد.