مشاوره تحصیلی از طریق گفتگوی فلسفی
آوریل 28, 2015
راهنمای تفکر نقادانه
می 8, 2015

مقاله دکتر دیبا

مشاوره تحصیلی از طریق گفتگوی فلسفی:امتحان و اضطراب عوامل موثر بر آن

دکترمریم دیبا

چند صباحی بیش نمانده که دانش آموزان با برنامه های امتحانی مدرسه به خانه برگردند. در کل ساختار خانواده اضطراب حاکم می شود و جنجالی خانوادگی در امر ونهی درس خواندن دوباره شکل می گیرد. همیشه مرکز توجه دانش آموز بوده و هست، اولیاء انتظار دارند فرزنشان ” با نمره های عالی” ثابت کنند که خود و خانواده شان بهترین هستند. به راستی که مسئولیت بزرگی بر دوش دانش آموزان سنگینی می کند، اضطراب تمام وجودشان را فرا می گیرد. از طرفی دیگر والدین با نصیحت ها، توقعات و سرزنش های خود چنان امتحانات را حساس جلوه می دهند که بیشتر انرژی روانی دانش آموز صرف این موضوع می شود که اگر ” نتوانستم ” چه خواهد شد؟

ادامه مقاله