مناظره
می 16, 2015
الفبا و مصاحبه با دکتر قائدی
ژوئن 4, 2015

سند تحول و مناظره قائدی و کشاورز

مناظره «بررسی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» در دانشگاه خوارزمی کرج بین دکتر سوسن کشاورز و دکتر یحیی قائدی را در اینجا مطالعه فرمایید.

811705732 45523