جشن تولد دکتر قائدی
ژوئن 27, 2015
اثر بخشی بر وجدان سعیده مشکاتی
جولای 4, 2015

دفاع سعیده مشکاتی

دفاع از پایان نامه سعیده مشکاتی
چهارشنبه  10 تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱ صبح

اثر بخشی آموزش وجدان به شیوه فلسفه برای کودکان بر خود نظم دهی تحصیلی دانش آموزان پسر سوم ابتدایی شهرستان یزد

استاد راهنما: دکتر یحیی قایدی

استاد مشاور: دکتر سعید وزیری

دانشگاه آزاد یزد واحد علوم تحقیقات

 

هدف این پژوهش ، مطالعه بررسی اثر بخشی آموزش وجدان به شیوه فلسفه برای کودکان بر خود نظم دهی دانش آموزان بود.این پژوهش به شیوه ی آموزشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل : کلیه ی دانش آموزان پسر سال سوم مقطع دبستان یزد در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بودند.آزمودنی های پژوهش شامل:۳۰ دانش آموز پسر بود که در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خود نظم دهی تحصیلی ریان و کانل استفاده شد.نتایج تحلیل واریانس ها نشان داد که آموزش وجدان به شیوه فلسفه برای کودکان بر خود نظم دهی تحصیلی کودکان موثر بوده است(۰٫۰۱>P ).یافته های این پژوهش نشان می دهند آموزش وجدان به شیوه فلسفه برای کودکان ،با فراهم کردن توانایی تفکر و بیان استدلال می تواند بر بهبود خود نطم دهی تحصیلی تاثیر گذار باشد.

واژه های کلیدی:وجدان،فلسفه برای کودکان،خود نظم دهی