تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس
فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
کارگاه ادبیات و فلسفه با رویکرد فبکی ۲۷ اردیبهشت ۹۷
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷

خاطره نویسی با دکتر یحیی قائدی

نوشتن از مهمترین مهارت های زندگی برای توسعه نگرش خلاق و انتقادی است.
خاطره و روزمره نویسی را با دکتر یحیی قائدی تمرین کنیم.