کارگاه فشرده تربیت مربی فبک در اردکان یزد
بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
گزارشی از اجرای فبک برای مقصودی متفاوت
اسفند ۶, ۱۳۹۷

نوشتن رهایی انسان از اسارت

نوشتن رهایی انسان از اسارت
خانه اندیشمندان علوم انسانی
دکتر یحیی قائدی به همراه دکتر فاضلی ؛«چرا انشا در ایران سرکوب می شود».
و رونمایی از شماره ۱۰۰ ماهنامه انشا و نویسندگی