کارگاه فشرده تربیت مربی فبک در اردکان یزد
فوریه 19, 2019
گزارشی از اجرای فبک برای مقصودی متفاوت
فوریه 25, 2019

نوشتن رهایی انسان از اسارت

نوشتن رهایی انسان از اسارت
خانه اندیشمندان علوم انسانی
دکتر یحیی قائدی به همراه دکتر فاضلی ؛«چرا انشا در ایران سرکوب می شود».
و رونمایی از شماره ۱۰۰ ماهنامه انشا و نویسندگی