نقد کتاب پرسندو اسیر جاده با حضور احمد اکبرپور
آوریل 5, 2021
گزارش تسهیلگران/ مجتبی رئیسی
آوریل 5, 2021

فلسفه شخصی در گفتگو با معلمان و مربیان / دکتر یحیی قائدی

دکتر یحیی قائدی در چالش با معلمان سراسر کشور با داشتن فلسفه شخصی

طرح حمایت از معلمان با مشارکت موسسه خیریه کارساز و انجمن فلسفه برای کودکان

دکتر یحیی قائدی:
آدم ها به اندازه نگاهی به خودشان ، آدم های دیگه و جهان دارند زندگی میکنند، این همان فلسفه شخصی است.
کار معلمان دادن معلومات نیست
اگر معلم خودش دیدگاهی داشته باشه و بتواند آن را به شاگردانش منتقل کند کار معلمی را انجام داده است.
معلم فاقد فلسفه شخصی خودش دیدگاهی ندارد ، پس به شاگردان هم نخواهد داد.
معلمی که دیدگاه داره اگر معلم یک ده در وسط کویر هم باشد، وقتی از اونجا بیاید کویر را آباد کرده است، درختانی در دل زمین کاشته ، حسی از زندگانی به شاگردان منتقل کرده

بنابراین‌اگر کنجکاوی و عطش معلمی را وصل کنیم به گزاره های بنیادی اندیشیده شده داستان تربیت و مدرسه داستان دیگری خواهد شد

تسهیل‌گر فلسفه برای کودکان باید زمان زیادی برای اندیشیدن درباره خودش بگذارد
اندیشیدن درباره نامش ، انسان ، معلم ، زن با مرد بودنش

انتقاد جدی من به سیستم آموزشی کشور در این سالها این است به سبب نداشتن فلسفه شخصی معلمان است
تأمل درباره خود. نوشتن . ارزیابی اندیشمندانه درباره خود