مشاوره فلسفی؛ راهی برای توانمندسازی خود/ نوشته: دکتر یحیی قائدی
می 22, 2023
ما از طریق مشاوره فلسفی توانمند می‌شویم: داستان سفر + یحیی قائدی
جولای 20, 2023

چرا باید سایر حرفه‌های یاورانه درکی از مشاوره فلسفی داشته باشند؟ یحیی قائدی

چرا باید سایر حرفه‌های یاورانه درکی از مشاوره فلسفی داشته باشند؟
یحیی قائدی/۲۹تیر ۱۴۰۲

در دم نباید نتیجه گرفت که مشاوره فلسفی ویژه فیلسوفان است و از این رو دیگران نباید در آن مشارکت و همکاری داشته باشند.

همین ادعا را مشاوران و روان درمان‌گران  هم می‌توانند  داشته باشد:”مشاوره فلسفی نخست مشاوره و روان درمانی است پس به جز آنها نباید کسی در آن  مشارکت داشته باشد”. مشاوره فلسفی گرچه _چنانکه کوهن در باره انقلاب علمی می گوید_ یک پیش پارادایم است اما  به سرعت در حال تعریف هویت خود چون یک دیسیپلین است. مشاوره فلسفی، مشاوره و روان درمانی نیست.

مشاوره فلسفی ،به تنهایی فلسفه _آن گونه که در سنت فلسفی مرسوم است_ نیست. مشاوره فلسفی  درمان عقلانی هیجانی  رفتاری(REBT) الیس نیست. مشاوره فلسفی  درمان انسان گرا نیست. مشاوره فلسفی مشاوره مذهبی هم نیست. اما کارکنان همه حرفه های یاورانه  باید درکی از مشاوره فلسفی داشته باشند تا بتوانند مراجع خود را در صورت نیاز به مشاور فیلسوف ارجاع  دهند.

و مشاوره فلسفی نیز باید درکی از سایر رشته های یاورانه داشته باشد تا به جای مشاوره فلسفی،کار آنها را انجام ندهد و به موقع بتواند مراجعش را به آنها ارجاع دهد.
مشاوره فلسفی حرفه‌ای یاورانه است که فهم انتقادی ایده‌ها و جهان بینی های وابسته  به زندگی حال حاضر یک مراجع را جستجو می کند