فلسفه برای کوکان
چیستی و چرایی؟

اهداف برنامه فلسفه برای کودکان

۱) معرفی برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یک برنامه جامع آموزشی و پرورشی در ایران

۲) تربیت تسهیل گران توانمند برای کار با کودکان

۳) به اشتراک گذاردن تجارب ارزیابی شده حوزه فلسفه برای کودکان برای علاقه مندان

«به شگفت آمدن ، به حالت پرسندگی رسیدن و شوق فهمیدن که در زندگی کودکان نمودهای بسیاری دارد؛جلوه ای است از فلسفیدن و گام نهادن در راهی که حتی فیلسوفان بزرگ نیز در سراسر زندگی خود از پویندگان آنند.»

دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده

برای اشنایی با برنامه فلسفه برای کودکان ایران از آغاز تا امروز به پیوند زیر مراجعه کنیدآخرین اخبار

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

سفر به بروکسل دکتر یحیی قائدی

۱۰ بهمن ۱۳۹۵

رمان فلسفی مارک از مجموعه کتاب های لیپمن در برنامه فلسفه برای کودکان ترجمه و منتشر شد.

انتشارات دانشگاه خوارزمی منتشر کرد: ترجمه داستان « مارک» از مجموعه داستان های برنامه فلسفه برای کودکان، ویژه پایه ۱۱ و ۱۲ نوشته متیو لیپمن مترجمان: […]
۲۵ دی ۱۳۹۵

هم‌اندیشی از نوعی دیگر

بدون تفکر انتقادی گزاره موجود در ذهن انسان تمایل به سنگوارگی پیدا می‌کنند و استبداد یکی از آثار این سنگوارگی است.- دکتر یحیی قائدی