نوامبر 24, 2021

Porsandoo on the Road

Porsandoo on the Road (1) Yahya Ghaedi Tehran: Peynama Publication (First edition), 2020, p. 16 Porsandoo was walking on the road and thinking of her/his name […]
سپتامبر 27, 2021

Poopak and Porsandoo

Poopak and Porsandoo A philosoohical story for children with instructional guide for facilitators Yahya Ghaedi & Sahar Soltani Tehran: Meraat Publication (First edition), 2020, p. 136 […]
سپتامبر 17, 2021

بدرود فرانک

⚫️ بعد از نرگس، خبر مرگ تلخ دیگری رسید. جامعه فلسفه برای کودکان این‌بار در سوگ «فرانک محمد حسن» نشست. کرونا یک ماه پیش او را […]
سپتامبر 17, 2021

Molavi’s(Rumi) Masnavi and Philosophy for Children

y Molavi’s(Rumi) Masnavi and Philosophy for Children Third book stories with instructional guide for facilitators Yahya Ghaedi & Nasrin Lotfi Tehran: Meraat Publication (First edition), 2019, […]
سپتامبر 8, 2021

Evaluation in Philosophy for Children [In persian]

Evaluation in Philosophy for Children [In persian] Yahya Ghaedi Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies (First edition), 2015, p. 177 In the curriculum of philosophy […]
سپتامبر 3, 2021

The Adventures of Saina:Philosophy for Chidren Currciulum  with  Facilitaors Instrauctional Manual 

The Adventures of Saina:Philosophy for Chidren Currciulum  with  Facilitaors Instrauctional Manual [In Persian] Yahya Ghaedi,Sahar Soltani Tehran: Meraat Publication (First edition), 2017, p. 120 Saina means […]
آگوست 21, 2021

از ورزش همگانی تا فلسفه برای همگان/ فرهاد بامداد

از ورزش همگانی تا فلسفه برای همگان بسیاری یا بیش تر مشکل های ما در زندگی و جهان به کژفهمی خودمان و در کل آدمیان باز […]
آگوست 16, 2021

Theoretical Foundations of Philosophy for Children

Theoretical Foundations of Philosophy for Children [In persian] Yahya Ghaedi Tehran: Meraat  press  (first edition), 2016, (page: 352) Philosophy for children curriculum intends to improve the development  […]
جولای 26, 2021

Foundations of philosophical counselling: basics, methods and techniques

Foundations of philosophical counselling basics, methods and techniques [In persian] Yahya Ghaedi Maryam pouragha The book of the foundations of philosophical counselling, basics, methods and techniques […]