آذر ۱۷, ۱۳۹۸

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان دوره پیشرفته /زمستان ۹۸

شهریور ۱, ۱۳۹۷

دوره پیشرفته تسهیلگری فلسفه برای کودکان تابستان ۹۷

دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می کند: دوره پیشرفته تربیت مربی فلسفه برای کودکان در دوره شصت ساعتی تکمیلی مباحث بنیادی و تکنیک های کارآمدی در کاوشگری […]