نوامبر 1, 2023

چرا دچار بی پرسشی می شویم؟ یحیی قائدی

یحیی قائدی فیلسوف به موضوع «اهمیت پرسشگری» می‌پردازد و به منافع پرسشگری و علت‌های بی‌پرسشی می‌پردازد. یحیی قائدی، دانش‌آموخته فلسفه، در صفحه شخصی خود منتشر کرد: […]