سپتامبر 17, 2021

بدرود فرانک

⚫️ بعد از نرگس، خبر مرگ تلخ دیگری رسید. جامعه فلسفه برای کودکان این‌بار در سوگ «فرانک محمد حسن» نشست. کرونا یک ماه پیش او را […]