دی ۲, ۱۳۹۶

کارگاه فلسفه ورزی کودکان در مدارس با محوریت طبیعت