دسامبر 2, 2017

کارگاه مشترک فلسفه برای والدین و کودکان در غرب تهران

?مفهوم #زشت_وزیبا سحر سلطانی بچه ها عموما ترس و نفرت هایشان را به عنوان سوژه زشتی کشیدند. سه نفر پدرشان را، یک نفر مادری که ایکس […]