کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره ابتدایی ایران

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره ابتدایی ایران

 

دکتر افضل السّادات حسینی
دکتر یحیی قائدی
سید حسام حسینی

 

چکیده

در حال حاضر لزوم توجّه به فلسفیدن کودکان و توسعه مهارتهای فکری و استدلالی آنها مورد عنایت نظامهای آموزشی در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است و نظامهای آموزشی در کشورهای مختلف در راستای پرورش و توسعه این مهارتها در فراگیران خود اقدامات اساسی را صورت داده­اند امّا این مهم علی­رغم تأثیرات بسزای خود، در نظام آموزشی ما از جایگاه شایسته ای برخوردار نیست. و دانش آموختگان نظام آموزشی ما در زمینه این مهارتها از عملکرد قابل توجّهی برخوردار نیستند. لذا در این مقاله با توجّه به اهمیت موضوع الگوی مطلوب برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده، و در الگوی معرفی شده جایگاه اصول، عناصر و ارکان اصلی این برنامه با توجّه به شرایط خاص ایران مشخص، و همچنین شیوه­های تدوین محتوی، اجرا و ارزشیابی این برنامه مورد مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :
فلسفه برای کودکان ـ الگو ـ برنامه درسی