کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی

طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی

 

 

یحیی قائدی۱
نرگس سجادیان جاغرق۲
محمد عطاران۳

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در پایه اول ابتدایی در ایران صورت گرفته است. اهداف کلی برنامه درسی در این پژوهش بر اساس مطالعه مبانی نظری (روانشناسی کودک،جامعه شناسی کودک ، ادبیات کودک ، برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان و ماهیت دوره ابتدایی ) تدوین گردید. سپس با توجه به اهداف، رئوس محتوای برنامه درسی که شامل یک سری اصطلاحات فلسفی با توجه به رشد شناختی کودکان در این مقطع سنی ارائه گردید. راهبردهای یادهی- یادگیری با توجه به ویژگی های روش اجتماع پژوهشی و رویکردهای آموزشی آموزش فلسفه به کودکان مشخص گردید روش پژوهش دارای ابعاد نظری و توصیفی-پیمایشی است. با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی برنامه مورد نظر تعیین گردید و برنامه به دست آمده را با استفاده از نظر متخصصان برنامه درسی و آموزش فلسفه به کودکان اعتبار سنجی گردید. برای این منظور پرسشنامه‌ای فراهم و در اختیار ۲۰ نفر از متخصصان برنامه درسی و آموزش فلسفه به کودکان قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که اکثر متخصصان، اهداف پیشنهادی، رئوس محتوا، راهبردهای یادهی – یادگیری و رویکردهای این پژوهش را نسبتا مطلوب ارزیابی کرده‌اند.

واژگاه کلیدی:
آموزش فلسفه به کودکان- برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان – رویکرد- پایه اول ابتدایی

 


۱- استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت معلم تهران yahyaghaedy@yahoo.com
2- کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
۳-دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه تربیت معلم