کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی

 

دکتر یحیی قائدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
مریم پهلوان، کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم

 

چکیده

برنامه درسی و برنامه درسی آموزش عالی همانند سایر رشته های علمی دارای فلسفه ای است. به صور مختلفی می توان فلسفه برنامه درسی آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد ، گاه ممکن است مراد ، فلسفه ورزی در مورد اجزاء و عناصر برنامه درسی آموزش عالی باشد و منظور پرسیدن سؤالات اساسی در مورد ماهیت برنامه درسی آموزشی عالی است. در اینجا می توان به سؤالات متا فیزیکی، معرفت شناختی و ارزش شناختی روکرد و مثلاً پرسید که پرسش از ماهیت واقعیت و پاسخ هایی که بدان داده می شود چگونه و چه بخشی از برنامه درسی آموزش عالی را متأثر می سازد؟ این پاسخ که واقعیت عینی است ، ذهنی است یا عین ذهنی است ، چگونه موضوعات درسی و رشته های علمی در آموزش عالی را شکل می بخشد؟ گفته می شود که دوگانه دانستن واقعیت مثلاً منجرشده است که بخشی از آموزش عالی نظری و محض تلقی شود و بخش دیگر آن عملی و کاربردی. سؤالات دیگری نظیر پرسش از بنیادها ، اهداف ، ماهیت روش ها و ماهیت استادی و شاگردی … نیز قابل طرح است. و گاه ممکن است کندوکاو در پاسخ هایی باشد که فلاسفه در طول تاریخ فلسفه در مورد ماهیت برنامه درسی آموزش عالی پرسیده است ومکتوب شده اند و در قالب یک شاخه دانش در آمده اند ، بوده اند فلاسفه ای که در مورد آموزش عالی و برنامه های درسی آن اظهار نظر کرده اند. این مقاله قصد دارد با روش استدلالی برای بخش اول و روش مطالعه اسناد و مدارک برای بخش دوم فلسفه برنامه های درسی آموزش عالی را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی :
برنامه درسی،فلسفه آموزش عالی، فلسفه ورزی در آموزش عالی،فلسفه برنامه درسی آموزش عالی