کودک با استعداد: تردید گرایی و روش مواجهه با آن
ژانویه 28, 2012
نظریه های تعلیم و تربیت در برنامه فلسفه برای کودکان
فوریه 15, 2012

مطالعه تطبیقی مبانی معرفت شناسی آراء تربیتی ژان پیاژه و متیو لیپمن با تأکید بر برنامه آموزش فلسفه به کودکان

مطالعه تطبیقی مبانی معرفت شناسی آراء تربیتی ژان پیاژه و متیو لیپمن با تأکید بر برنامه آموزش فلسفه به کودکان

 

دانشجو : اکرمشوشتری
استاد راهنما:مسعودصفایی مقدم
استاد مشاور: منصورمرعشی
دانشگاه شهید چمران اهواز/دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/سال ۸۸

چکیده

در این پژوهش، دیدگاه دو نظریه پرداز بزرگ یعنی ژان پیاژه و متیو لیپمن که آراء تربیتی آنها تأثیر بسیاری بر نحوه آموزش دارد و دارای دیدگاههای متفاوتی در باب معرفت شناسی می باشند، به شکل تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. پیش فرض اساسی دیدگاه پیاژه آن است که استدلال و تعقل کودکان به صورت طبیعی و همانطور که آنها بزرگتر می شوند، پرورش خواهد یافت و تلاش جهت تسریع این فرایند اتلاف وقت خواهد بود. اما لیپمن این نظریه را مطرح کرد که بهترین زمان برای شکل گیری مهارت های تفکر، در کودکی و از طریق روش های تأمل محور است.