بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان (P4C)با مبانی فلسفی تربیت اسلامی
فوریه 29, 2012
جهالت ؛جاسوس دو جانبه
مارس 4, 2012

تاثیر داستانهای فکری بررشد مهارت های اجتماعی کودکان ۵ – ۶ ساله پیش دبستانی های شهر رشت در سال تحصیلی ۹۰-۸۹

تاثیر داستانهای فکری بررشد مهارت های اجتماعی کودکان ۵ – ۶ ساله پیش دبستانی های
شهر رشت در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
مصطفی هدایتی
استاد راهنما: دکتر ایراندخت فیاض
استاد مشاور: دکتر یحیی قائدی

چکیده:

پژوهش حاضر در پاسخی است به این سوال که: آیا داستانهای فکری بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد؟روش تحقیق از نوع ازمایشی(پیش ازمون- پس آزمون و کنترل) بوده و جامعه آماری به شکل تصادفی چند مرحله ای به گزینش ۴۰ آزمون شونده از کودکان پیش دبستانی شهرستان رشت بوده و ابزار آزمون هم پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان کارتلیج میلبرن است نتایج این پژوهش نشان می دهد که داستان های فکری در رشد مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستان موثر بوده و این نتایج با سایر آزمونها در داخل و خارج ایران همسویی دارد.

اصطلاحات کلیدی: مهارت های اجتماعی، داستانهای فکری، تفکر و پیش دبستان