Vitae adipiscing turpis aenean rutrum leo aliquet
مارس 11, 2014
: نقد و بررسی فلسفه هنر در برنامه فلسفه برای کودکان با تاکید بر برنامه سوکی و راهنمای آن
مارس 11, 2014

چکیده سکینه نقی پور

  پایان نامه کارشناسی ارشد
 دانشگاه خوارزمی

 «نقد و بررسی فلسفه هنر در برنامه فلسفه برای کودکان با تاکید بر برنامه سوکی و راهنمای آن»

دانشجو : سکینه نقی پور

استاد راهنما: دکتر یحیی قائدی

استاد مشاور: دکتر مهرنوش هدایتی

استاد داور : دکتر سعید ضرغامی

تاریخ دفاع:۱۸/۱۲/۹۲

 

 
چکیده:

پژوهش پیش رو به بررسی جایگاه فلسفه ی هنر در برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان ، با تاکید بر برنامه ی درسی سوکی و راهنمای آن می پردازد. اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد : ۱)علاوه برآشنایی کلی با برنامه فلسفه برای کودکان ، آشنایی با نقش هنر و فلسفه و چیستی هنر در این برنامه.۲) آشنایی با اجزا و عناصر برنامه درسی سوکی و نقش آن در پرورش قوه زیبایی شناختی. ۳) نقد و بررسی برنامه ی سوکی و راهنمای آموزشی آن از جنبه های مختلفی چون: جایگاه مفهوم هنر در این برنامه ؛ بررسی تفکر یا کاوش هنری در این برنامه؛ رابطه محتوای سوکی و راهنمای آن با اهداف برنامه فلسفه برای کودکان؛ بررسی و نقد روش های تربیت هنری در این برنامه . که با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی- انتقادی این اهداف مورد بررسی قرار گرفته اند.طبق نتایج برآمده از این پژوهش، برنامه ی سوکی در راستای تحقق اهداف برنامه ی آموزش فلسفه برای کودکان گام برداشته و با آنها تطابق دارد. در این برنامه از هنر و جوانب مختلف آن- مثل موسیقی، ادبیات، هنر های تجسمی- برای پرورش بعد زیبایی شناسی تربیت دانش آموزان، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله پیشنهاداتی که در این زمینه قابل ذکر است می توان به پژوهشی میدانی در جهت اجرای عملیاتی این برنامه در کلاس درس اشاره نمود.

کلیدواژه ها: آموزش فلسفه برای کودکان، فلسفه ی هنر،برنامه درسی سوکی.