مردم غر می زنند، پرسش نمی کنند
مارس 3, 2018
مشاوره فلسفی:ارتباط مشاوره فلسفی با مشاوره و روان درمانی
مارس 6, 2018

گزارش کلاس “فلسفیدن در باب فلسفه” برای دانشجویان دکتری پرستاری

گزارش کلاس “فلسفیدن در باب فلسفه” برای دانشجویان دکتری پرستاری با اجرا دکتر یحیی قائدی را اینجا بخوانید.