فبک در کرمان
ژوئن 12, 2018
برگزاری کارگاه فلسفه برای کودکان در کرمان ۳۱ خرداد و ۱ تیرماه ۱۳۹۷
ژوئن 23, 2018

برگزاری کارگاه فلسفه برای کودکان در موسسه آموزشی و پژوهشی فردای پارس مشهد

? کارگاه فلسفه برای کودکان در موسسه آموزشی و پژوهشی فردای پارس مشهد
فلسفه برای کودکان و نوجوانان به معنای آموزشِ آرای فیلسوفان به آنها نیست بلکه فرصتی است برای ایجاد یک اجتماع پژوهشی از کودکان و نوجوانان و تمرین برخی از مهم‌ترین مهارتهای اندیشه‌ورزیِ فردی و گروهی نظیر کامل گوش دادن، منسجم و شفاف سخن گفتن، پرسشگری، استدلال کردن،داوری کردن، تحمل مخالف، مطالبه‌ی دلیل، توجه و احترام به نظرات دیگران، خودتصحیحی، خودآیینی، خود را ابراز و ارزیابی کردن و در معرض نقد قرار دادن و …
نام مربی کلاس های فلسفه «تسهیلگر» است. زیرا او بنا ندارد چیزی را به شاگردان آموزش دهد یا القا کند. بلکه در نقش آسان کننده‌ای برای درک و کشف مفاهیم، با برقرار کردن یک حلقه ی کندوکاو از کودکان و نوجوانان و ارائه‌ی محرکی مناسب نظیر داستان، تصویر یا فیلم تلاش می کند تا آنها را به سمت اندیشه ورزی و پرسشگری سوق دهد و تفکر مستقل را در‌ آنها نهادینه کند. شجاعت ابراز سخنانشان و مهارت دلیل آوری برای ادعاهایشان را به آنها ببخشد و بدون هیچگونه دخالت و داوری میان شرکت کنندگان، فضایی به وجود آورد تا کودک و نوجوان وزن و ارزش ایده های خود را از جمع بگیرد. استدلال ضعیف را از قوی تشخیص دهد و به شیوه‌ای صحیح با نظرات دیگران مخالفت یا موافقت کند.