برگزاری کارگاه فلسفه برای کودکان در کرمان ۳۱ خرداد و ۱ تیرماه ۱۳۹۷
ژوئن 23, 2018
کارگاه تربیت تسهیلگر فلسفه برای کودکان مرداد ۹۷
جولای 3, 2018

اولین گردهمایی تسهیلگران فلسفه برای کودکان ایران برگزار شد.

گزارشی از روز هشتم تیر ماه

 

اکرم میرغفاری

گردهم آیی تسهیلگران فبک دوره های آموزشی استاد قایدی در روز هشتم تیر ماه سال ۷۹۳۱ در تالار ایوان شمس برگزار
شد.
تمام سیر این برنامه از روزی که تصمیم به این کار گرفته شد تا اجرای آن شاید به دو هفته نکشید . در جلسه دوم نشستی که من
برای دفعه اول شرکت می کردم به استاد قایدی گفتم: “مگه میشه ده روزه برنامه یک گرد ه آیی را تنظیم و اجرا کرد ؟” باید
اعتراف کنم قدرت با هم بودن و خالصانه برای هم گرد آمدن را فهمیدم .
ذهن فعال و سقراطی استاد قایدی همه اینها را برآورد کرده بود و د.وباره با محرکی جدید همه ما را در کنار هم گرد آورد .
بعد از سه جلسه دور هم نشستن و تشکیل گروهها، کارهای اولیه گردهم آیی شروع شد . در ابتدا فرمی بابت ثبت نام داوطلبین
در گروه مربیان فبک )استاد قایدی (و گروههای مربوطه ارسال شد . نکته مهم در این فرم پر کردن قسمت سوابق کاری ، بیان
تجارب وثبت چالشها ی فرد فبکی بود . جمع آوری و بررسی دوفاکتور تجارب و چالشها انجام شد . سپس چند نفر از فبکی
هاذ برای بیان تجارب خود در روز گرد هم آیی انتخاب شدند. البته با مستند ات تصویری .
قسمت اول گر هم آیی بعد از صحبتهای خودمانی استاد عزیز ،افراد منتخب به نوبت برای بیان تجارب آموزنده خود به روی سن
آمدند . یکی از دوستان از چگونگی وضع قانون در بین دانش آموزان خود گفت .دیگری از کارهایی خیر خواهانه خود در
مناطق محروم و بررسی کردن محر ک های پیش آمده در منطقه با کودکان به روش گفتگویی فبکی صحبت کرد . دیگری از
تجارب خود به عنوان یک دانش آموز در بین دوستان برای طرح و اجرای محرک های پیش آمده گفت .یکی از دوستان که از
راه دوری آمده بود ،از نقش اجرای طرح فبکی در آموزش دروس سخن گفت . یکی از آقایان از چگونه آشنا شدن با فبک و
تجربه ناموفق خود در اجرای فبکبه علت عدم همکاری مدیر مدرسه نقلی کرد . نفر آخر از اجرای موفق فبک در روستای خود
به شیوه قصه خوانی و نقاشی در گروه پیش دبستانی صحبت کرد سپس کلیپی از اجرای دوستان نمایش داده شد .
بعد از استراحتی کوتاه دوستان برای بررسی چالش ها آماده شدند .
فاکتور چالش ها در تقسیم بندی هایی مشخصی قرار گرفتند .چهار چالش اصلی مشترک بین شرکت کنندگان شامل این موارد
بود
-چالش مهارتهای تسهیلگر با خود
-چالش مهارت های تسهیلگر با کودکان
-چالش مواجهه تسهیلگر با مسئولان مدرسه و والدین
-چالش تلفیق فلسفه برای کودکان با محتوای کتابهای درسی

هر عنوان چالشی به عنوان محرک ، در یک کارگاه به مدت زمان یک ساعت و نیم به صورت فبکی ونیم اجرا شد . هر
کارگاه توسط یک تسهیلگر منتخب جمع و یک مکتوب کننده داوطلب جزییات کارگاه، کار خود را انجام داد .
در آخرین قسمت برنامه گرد هم آیی ،هر گروه گزارشی از کار کارگاه خود را بطور خلاصه برای جمع بیان کرد . بعد از
پرسش و پاسخی توسط استاد قایدی و جمع ، کار گرد هم آیی به پایان رسید .
“من دو ویژگی را تا آخر عمر حفظ می کنم یکی اینکه در باب واقعیت ها و حقیقت ها بی تفاوت نباشم بلکه به دنبال کشف واقع
بروم و دیگر اینکه هر کس دهانش را برای سخن گفتن باز کرد احتمال بدهم که شاید در سخن او چیزی برای من فهم بشود.”
سقراط