*چاره ای جز جعل تشخص معلمان نداریم* / یحیی قائدی
می 13, 2022
فَبَک در تاریخ / نوشته: یحیی قائدی
می 22, 2023

کتاب کافه فلسفه منتشر شد.

کتاب کافه فلسفه سرانجام منتشر شد.

پروژه ای که از آغاز تا زمانی که به بار بنشیند،۶ سال طول کشید.

بخشی از این زمان صرف مطالعه ماهیت کافه فلسفه شد که حاصلش در فصل نخست آمده است.

بخشی دیگر مربوط اجرای کافه فلسفه در محیط کافه ها در تهران و برخی شهرهای دیگر بود.گزارش آنها در فصل دوم و سوم آمده است.در انتهای فصل سوم سرکار خانم خدابخشی یادداشتی نوشته در باره گفتگو های من با خر گرامی درونم.

فصل چهارم هم مربوط است به گفتگو های من با خرم.

نیمی از آن نتوانست از تیغ بگذرد. امیدوارم آنچه مانده جالب باشد.

سپاس از همه کسانی که در این سالها با شرکت در کافه ها ما را یاری کردند و درود برسر کار خانم رودی که کافه ها را مدیریت کردند و گزارش فصل دو و سه را نوشتند.بخش دیگر زمان صرف شده مربوط به انتشارات است که دشواری های خاص خودشان را دارند.سر پا ماندنشان قصه ای دارد.

سپاس از انتشارات پی نما و جناب یوسف وندی

یحیی قائدی