آوریل 5, 2021

مدرسه و ایدئولوژی

وقتی صحبت از ایدئولوژی می کنم منظور من دین و یا مذهب نیست ایدئولوژی یعنی استفاده قطعی و مسلم از هر چیزی بنابراین دین می تواند […]