دسامبر 17, 2018

کارگاه فلسفه برای کودکان به مناسبت هفته پژوهش با اجرای دکتر یحیی قائدی

دکتر یحیی قائدی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه خوارزمی کرج کارگاه فلسفه برای کودکان برگزار خواهند کرد.
دسامبر 2, 2017

کارگاه فلسفه برای کودکان در هفته پژوهش دانشگاه خوارزمی