دانش آموختگان دوره‌های «فلسفه برای کودکان» ایران

ردیفنام خانوادگینامنام دورهتاریخ شرکت مدت زمان (ساعت)
سلطانی سحرتسهیلگری عمومی و پیشرفته
رمضانیمعصومه تسهیلگری عمومی و پیشرفته
بندلی زاده فاطمه
خوشنوا فومنی فاطمه
یمینمریم
جبل عاملیزهرا
پورنقیسکینه
نیک خواهسمانه
حسینیرویا سادات
پیغانکیمیا
نوروزپورلیلا
زنجانیانالهام
باقی نیریفاطمه
آبزناکرم
خلیلینادیا
ایمانیهما
اکبریساناز
قوی فکرهانیا
کیارسیسمیه
کاظمی زاده مریم
اشرفیعزیزه
شعیبی مریم
صبوریحامد
پورآقامریم
مهدیانمونا
رودیفائزه
ماکوییریحانه
شایانی لیلا
توکلصدیقه
حبیبیانمعصومه
زارعیافسانه
پورتقیوحید
مژدگانسپیده
علوی نژادصدیقه
سامعی پروین
گیاهی لیلا
اسماعیلی علیرضا
جعفریآرش
عسگری فهیمه
جودکیمحمد
صدیق مستوره
نوریزیبا
حاجی پورحامد
احسانیثمین
زمانی ابیانه فاطمه
خلیلیحورا
افشاری کهن زهرا
صدیقندا
لطفینسرین
رشیدی شیرین
محمدی فاطمه (ارزو )
مرادیملیحه
اشتیانی پورمعصومه
رجب زاده راضیه
کارگریاکرم
آبادی معین
عسگریمانا
اولادیآنیسا
زارعی پور پرنیان
غنی زاده سحر
ارجونیفرزانه
خوشبختمهدی
زمانی فاطمه
نظریشیوا
جهانگیری فاطمه
نعلبند عباسینوشین
حسن زاده علی
عظمت سارا
مشکاتی سعیده
کوهستاننفیسه
طالبی مینا
میرطالبیبهناز
بازقندیپروین
ضوییپگاه
رشیدیمهدی
عاله پورمانیا
محمدی پای اندروحید
درویشیثمانه
تنهاحدیثه
شیخ یوسفی عاطفه
صدریفائزه
کاووسی ریحانه
شمشکی غزاله
ربینعیم
اروجلومرضیه
محمودیسمیه
رستمیهمایون
ضرابیها آمنه
دریحورا
حاجیلوفاطمه
حسینی بهشتیمحبوبه سادات
میرفاطمیسید حسن
محمدی آزاد
بیانشادی
گلپور شیخانی رضا
نساجی رضا
محمدعلی بافنده
شهید اول نفیسه
سلطان جلیلیفاطمه
قائدی مهران
اماممیترا
امیرتاشآتوسا
مرشدیمریم
محمدزادهزهرا
عزیزیزهرا
موسوی نیافاطمه(مونا)
طوسی خراسانی فاطمه (تامیا)
کاظمیحسین
موسویسیده فاطمه
ملکانزینب
حکمتیمرضیه
شیروانیانیاسمن
شیریزهرا
سبزواری فرشته
احسانجوبیتا
یاسریسمانه
کارگرینرگس
مرادی سمیه
مصلح ابادیزینب
جنتینفیسه
همتیفاطمه
ارجمندی اکرم
مسگرلوامیر
محرمی فاطمه
فرحزادی نغمه
سجادیان جاغرقنرگس
حدیدیریحانه
اکبری نظری سعیده
برزینشیماعمومی و پیشرفته
میرزاییزهرا
حسین نژادحسن سراییمنیره
پور موسیسیده مریم
حبیبیاننرجس
سعدآبادی آرانی حسین
مظفریحکیمه
معدن نژادحسین
ولی پور رضا
عبدالهیآیدا
هادی زادهمصطفی
نوروزیوریا
باباییمظهر
عالیحلیا
قدیمی لیلا
مصطفوی سیده مریم
ایرجی زهرا
احمدی پویامرضیه
مجلسیعاطفه
حیدری نژادبنفشه
معارففاطمه
مرادیگلاره
هاشم لوحماسه
دارابی مرضیه
موسوی مویدمینا سادات
قلیچ خانینگار
نعمت الهیزهرا
نبویسید مرتضی
سیف الهی نصرآبادیفاطمه
یاراحمدیدنیا
مسگرلوامیر
داناییمریم
محرمیفاطمه
آقایی گرکانیهدی عمومی و پیشرفته دانشگاه خوارزمی تهران 160
رضایی جهرمینینادوره شانزده ساعتی فروردین 97 بندرعباس16
اکبریمعصومه پیشرفته60
شیخیسعیدعمومیخوارزمی100
عضاییاکرمعمومی100
خدابخش سونیا100
خرماییزهره100
علی خانه ای تبارزهرا100
حمیدی راد حمید100
موسویفاطمه 24
آشکاریافسانهموسسه مهدوی16
میرزاحسن پورعفتموسسه مهدوی40
باباییزهراخوارزمی تهران 160
خالقیمریمخوارزمی تهران100
محمدی شقایقجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
بیاتحسینجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
خلعتبرینویدجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
فرقانیمحسنجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
شیراسبمژدهجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
ابن الدین حمیدیمریمجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
شفائیطاهرهجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
پناه علیمهتابجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
جهانیمعصومه جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
ارسطوثناجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
تمسکیطاهرهجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
ربیعی لیلافبک طبیعت خوارزمی50
ایزدفردزهرا(نازی)خوارزمی100
نیکومسعودفبک طبیعت50
کردلومحسنخوارزمی10
همتیلیلیجهاد دانشگاهی علامه طباطبایی50
میرغفاریاکرمعمومیموسه مهدوی50
خداقلیفرشته (پریسا)پیشرفتهدانشگاه خوارزمی60