اعضای گروه
«فلسفه برای کودکان ایران»

 

اساسنامه پذیرش همکاری علاقمندان برنامه فبک و عضویت در تیم فلسفه برای کودکان ایران

۱-  اعضای هیئت علمی که حوزه تخصصی آنها فلسفه برای کودکان و مطالعات کودکی است.
۲-  تسهیلگرانی که حداقل ۲۰۰ ساعت دوره پرورش مربی فبک در سطوح ۱ و ۲ و ۳ دانشگاه خوارزمی را گذرانده اند.
۳-  دارندگان گواهی ارزیابی در حوزه تسهیلگری فبک و مطالعات کودکی از دانشگاه خوارزمی + پایان نامه ها و رساله های مرتبط .

⚠️نکته مهم: همه موارد بالا منوط به برررسی و تایید تیم فلسفه برای کودکان ایران است.

ghaedi-right-778x750

دکتر یحیی قائدی


دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی، از بانیان برنامه فلسفه برای کودکان ایران، پژوهشگر، نویسنده و مدرس تسهیلگری برنامه فلسفه برای کودکان
zarghami

دکتر سعید ضرغامی


دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر در حوزه نظری برنامه P4C

barkhordari

دکتر رمضان برخورداری


استادیار انشگاه خوارزمی و پژوهشگر مطالعات کودکی
soltani3

سحر سلطانی


دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، نویسنده، روزنامه نگار، فعال حوزه کودک، تسهیلگر برنامه P4C

zarei

دکتر افسانه زارعی


پژوهشگر و تسهیلگر برنامهp4c
dibavajari2

دکتر مریم دیبا واجاری


مدرس دانشگاه و متخصص در حوزه مشاوره فلسفی

khoshnava-960x860

دکتر فاطمه خوشنوا فومنی


دکترای پرستاری و پژوهشگر و تسهیلگر برنامه p4c
karimi

دکتر روح‌الله کریمی


استادیار گروه فبک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگر ، مدرس و مترجم در حوزه تربیت اخلاقی، مبانی نظری -فلسفی و رویکردهای مختلف در برنامه فبک، تسهیلگر فبک در گروه سنی نوجوانان.

Hassanzadeh-500x480

علی حسن زاده


دانشجوی دکتری فلسفه تربیت، مترجم و تسهیلگر P4C
ramezani

معصومه رمضانی


دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر، مترجم و تسهیلگر برنامه p4c

fakhraei

الهام فخرایی


کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت، نویسنده، مترجم، پژوهشگر، تسهیلگر برنامه p4c
pouragha

مریم پورآقا


دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگر حوزه مشاوره فلسفی و تسهیلگر فبک.