گزارش تسهیلگران/ مجتبی رئیسی
آوریل 5, 2021
فبک با نوسوادان / دکتر یحیی قائدی
آوریل 5, 2021

مدرسه و ایدئولوژی

وقتی صحبت از ایدئولوژی می کنم منظور من دین و یا مذهب نیست
ایدئولوژی یعنی استفاده قطعی و مسلم از هر چیزی
بنابراین دین می تواند ایدئولوژی بشود
حال در مملکت ما شده است
یعنی یک استفاده ویژه از بخشی از چیزها به عنوان ایدئولوژی
ایدئولوژی به غیر از حرف هایی که خودش می زند به هیچ چیز دیگری پای بند نیست
ایدئولوژی همه گذشته را نمی گیرد و آن را وارسی کند فقط بخشی از آن را می گیرد
یعنی ایدئولوژی از گذشته استفاده می کند تا اکنون و آینده را پیش ببرد
شما تصور کنید ما از گذشته ای که به سبب آن داریم زیست می کنیم تعبیر نادقیقی داریم . از آن تعبیر نادقیق می خواهیم اکنون را بسازیم و از آن تعبیر نادقیق می خواهیم آینده را بسازیم
ایدئولوژی در واقع تماما به راستی پای بند نیست. به حقیقت پای بند نیست.
شما اگر بهترین حرف را هم تحویل آموزش و پرورش بدهید فقط آن بخش هایی را بر می دارد که با چارچوب ایدئولوژی اش سازگار است و بقیه را پشت در می گذارد
در مورد سند تحول هم که آقای مهرمحمدی هم نقدی بر آن داشته است ، گفتند که ما فقط ۴۰ درصد از آن را گرفتیم و ۶۰ درصد آن را پشت در گذاشتیم
حال شما تصور کنید معلمی را می برید مدرسه ، چگونه معلمی را به مدرسه می برید؟ معلم ایدئولوژیک نه تمام توانمند. چه شاگردی در مدرسه خوب است ؟ شاگردی که به سرعت می تواند نمادهای ایدئولوژیک را پی بگیرد.
چه کتابی خوب است ؟ کتابی که سر و ته آن را بزنی علایق ایدئولوژیک یک عده را ارضا می کند. غیر از این راهی وجود ندارد.
– چه مدیری شایسته است ؟ علایق ایدئولوژیک یک عده ای را ارضا بکند.
چه وزیری مناسب است ؟ کسی که علایق ایدئولوژیک را ارضا کند.
معلم توانمند نمی تواند نشو و نما کند، دانش آموز توانمند نمی تواند، والدینی که جور دیگری می خواهند بچه هایشان را تربیت کنند نمی توانند جایی برای این که بتوانند بچه هایشان را تربیت کنند ندارند
هیچ جایی در این مملکت برای خواست والدین برای تربیت متفاوت به رسمیت شناخته نمی شود
با لاشه مدرسه می شود خیلی پز داد می شود خیلی چیزها گفت و خیلی آمار داد و یک عالمه می شود با آن کار کرد ولی آن کارکرد جدی و اساسی و انسانی اش که پرورش انسان آزاده است به نظر من بیرون نخواهد آمد.

 

برای دیدن فیلم به لینک زیر مراجعه کنید.