فبک با نوسوادان / دکتر یحیی قائدی
آوریل 5, 2021
من، جهان و مفهوم مالکیت از منظر فلسفه برای کودکان
آوریل 11, 2021

معرفی کتاب مبانی نظری فلسفه برای کودکان توسط انتشارات مرآت/ دکتر یحیی قائدی

دکتر یحیی قائدی فصول مختلف کتاب مبانی نظزی فلسفه برای کودکان را در ویدئوهایی معرفی می کنند.

این کتاب توسط نشر مرآت منتشر شده و به عنوان یکی از کتابهای معرف برای تسهیلگران فارسی زبان که تمایل دارند فبک را به شکل نظری و مبنایی بشناسند توصیه می شود.

ویدئو معرفی فصول کتاب را می توانید اینجا ببنید.