Molavi’s(Rumi) Masnavi and Philosophy for Children
سپتامبر 17, 2021
Poopak and Porsandoo
سپتامبر 27, 2021

بدرود فرانک

⚫️ بعد از نرگس، خبر مرگ تلخ دیگری رسید.

جامعه فلسفه برای کودکان این‌بار در سوگ «فرانک محمد حسن» نشست.

کرونا یک ماه پیش او را از میان دوستدارانش ربود.

تلخیم و زهرآگین، در میان آمارهای رسمی روزانه پانصد، ششصد، هفتصد نفر متوفیان کرونا که برای اهل سیاست فقط «رقم» است، ما فرانک را از دست دادیم.

برای خانواده و دوستدارانش آرزوی صبر می‌ کنم.
یاد و خاطره فرانک مانا ⚫️

یحیی قائدی